Årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte för Föreningen s/s Blidösund

Måndag den 18 maj 2015

Plats: s/s Blidösund, Skeppsbron, GusTelegraftav III:s staty, nedanför Slottet (kajplatsen). Båten ligger vid kaj hela kvällen.

Förslag till dagordning:
1.Mötets öppnande.
2.Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
3.Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande och styrelse för föreningen.
7. Val av två revisorer.
8. Val av valberedning.
9. Medlemsavgiften 2016. 10. Övriga frågor.
11. Mötets avslutande.
Synpunkter på dagordningen, tillägg eller ändringar, ring sekreteraren, Ronny Holm, telefon 08­712 05 40.