Stadgar

 1. Föreningen s/s Blidösund är en ideell förening, bestående av fysiska och juridiska personer som önskar stödja och därmed bidra till bevarandet av s/s Blidösund som ett i drift varande genuint skärgårdsångfartyg.
 2. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
 3. Minst två medlemsmöten per år skall hållas, varav ett är årsmöte.
 4. Årsmöte skall hållas senast den sista maj.
 5. Vid årsmöte skall förekomma: val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän; styrelsens verksamhetsberättelse; revisorernas berättelse; fråga om styrelsens ansvarsfrihet; val av ordförande för föreningen; val av övriga styrelseledamöter; val av revisorer; val av valberedning; fråga om årsavgiftens storlek.
 6. Verksamheten löper kalenderårsvis.
 7. Sammankallande till medlems- och styrelsemöten är ordföranden eller sekreteraren.
 8. Vid medlemsmöte äger varje medlem som betalt sin årsavgift en röst. För att ett medlemsmöte skall vara beslutsfört krävs minst 30 medlemmars medverkan.
 9. Alla beslut vid medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Detta med undantag för vad som stadgas i §19 och §20.
 10. Styrelsen skall bestå av 5-8 ledamöter, som sinsemellan äger att fördela alla poster utom ordförandeposten. Föreningens ordförande utses av årsmötet. Såväl ordförande som övriga styrelseledamöter väljs för en tid av 1 år.
 11. Styrelsen skall handha föreningens ekonomi, administration och arrangemang, men kan delegera arbete genom att tillsätta arbetsgrupper. Styrelsen kan till sina möten adjungera medlemmar och andra personer.
 12. Vid styrelsemötesbeslut äger varje ledamot en röst. Vid lika röstetal eller nedlagda röster äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande.
 13. Alla beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.
 14. Styrelsen skall söka de kontakter som kan vara av intresse och värde för föreningen, dess medlemmar och dess syfte.
 15. Styrelsen kan söka bidrag till stöd för s/s Blidösund.
 16. Styrelsen skall hålla medlemmarna informerade om sin verksamhet.
 17. Styrelsen skall förvalta Eric Jägeborgs Minnesfond, till vilken medlemmar och andra intresserade kan bidra. Fondens medel skall användas till åtgärder som på ett avgörande sätt bidrar till bevarandet av s/s Blidösund som ett i drift varande genuint skärgårdsångfartyg.
 18. Styrelsen skall avgöra omfattningen och inriktningen av ekonomiskt stöd från föreningen (inkl Eric Jägeborgs Minnesfond) till fartyget. Stödet kan utges i form av kapitaltillskott som kan vara villkorat. Styrelsen avgör under vilka förutsättningar återkrav av villkorade kapitaltillskott kan ske.
 19. Stadgeändringar kan endast genomföras med 2/3 majoritet på årsmöte.
 20. Upplösning av föreningen kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall ha förflutit en tid av minst 3 månader. Hur det skall förfaras med föreningens tillgångar beslutas på dessa två möten.

STADGAR
antagna vid föreningens konstituerande medlemsmöte

den 14 maj 1973
med ändringar beslutade på årsmöten
den 13 maj 1974,
den 31 mars 1978,
den 21 mars 1983,
den 4 september 1988,
den 23 mars 1992,
den 16 maj 1994,
den 14 maj 2006,
den 14 maj 2012
och den 15 maj 2019