Sten Alexanderssons stiftelse för s/s Blidösund

Bildandet av stiftelse.
Att ta del av inför årsmötet 29 maj 2024.

Sommaren 2022 avled föreningens medlem Sten Alexandersson. Sten har varit trogen ångfartyget och Föreningen s/s Blidösund sedan 1970-talet då han blev bekant med kapten Eric Jägeborg. Som chef på Systembolaget i Gamla Stan rekommenderade han lämpliga goda viner som serverades i fartygets matsal. Sten hade en förkärlek till ångbåtar, ett intresse som han fick som ung grabb då han växte upp alldeles intill Skurusundet där flertalet Gustavsbergsbåtar passerade. Sten kunde ofta ses ombord, men med sitt ödmjuka och modesta förhållningssätt noterade inte alla honom. Sten var en riktig hedersman.

Ett bevis på detta gott som något är att Sten testamenterade i stort sett hela sin förmögenhet till Föreningen s/s Blidösund. I denna förmögenhet ingick hans villa i Björknäs på Ormingelandet samt ett rikligt antal värdepapper, aktier och fonder. Nu är villan såld, varpå föreningen har placerat kapitalet på bank med hygglig ränta.

På uppdrag av föreningens styrelse har en arbetsgrupp bildats. Denna arbetsgrupp har under årets lopp lagt ner mycket energi hur att handha dessa tillgångar på bästa sätt. Ett ingångsvärde har hela tiden varit att det ska ske i Stens anda. Då Sten var angelägen att Blidösund ska få ånga vidare så har arbetsgruppen kommit fram till att kapitalet måste skyddas i ett långsiktigt perspektiv. Det ska bara kunna användas i specifika sammanhang, som till exempel haveri, grundstötning eller andra större händelser. För att kunna förvalta tillgångarna på ett betryggande sätt så har arbetsgruppen tillsammans med en advokat kommit fram att det bästa är att skapa en stiftelse.

Om årsmötet godkänner stiftelsedokumenten och den föreslagna stiftelsestyrelsen så inlämnas detta underlag till Länsstyrelsen för bedömning och godkännande varefter stiftelsen kan börja verka. I enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer kan då vissa justeringar i dokumenten behöva göras.

 

Föreskrifter för Sten Alexanderssons stiftelse för s/s Blidösund

Denna Stiftelse är grundad den [•] genom stiftelseförordnande av Föreningen s/s Blidösund.

1. Namn
1.1. Stiftelsens namn är Sten Alexanderssons stiftelse för s/s Blidösund.

2. Ändamål

2.1. Stiftelsens ändamål skall vara att i första hand bidra till bevarandet av ångfartyget s/s Blidösund som ett i drift varande genuint skärgårdsfartyg. I andra hand skall Stiftelsen stödja ett bevarande av fartyget även om det inte går att bedriva trafik. Stiftelsen skall vidare verka för att för framtiden säkra berättelsen om och minnet av fartyget.

2.2. Medel från stiftelsen kan utgå till fartygets ägare eller förvaltare för att understödja drift, underhåll och förvaltning av fartyget och till verksamhet som syftar till att bevara, underhålla, beskriva och berätta historien om fartyget och bevara minnet av fartyget.

2.3. För det fall fartygets ägare säljer detsamma skall stiftelsen kunna förvärva fartyget och därefter själv bedriva eller låta bedriva trafik eller annan verksamhet med detsamma. Sådan verksamhet får bedrivas av stiftelsen eller genom av stiftelsen bildat dotterbolag.

2.4. I det fall fartyget inte längre existerar kvarstår syftet att bevara och värna historien och minnet av fartyget. I övrigt ska stiftelsen i så fall stödja Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens verksamhet eller vad som kan komma i dess ställe samt annan verksamhet som avser bevarande, underhåll och drift av historiskt intressanta skärgårdsfartyg.

3. Styrelse

3.1. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3.2. Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter. Om styrelsen består av fem eller sex ledamöter utses två ledamöter av Föreningen s/s Blidösund och resterande ledamöter av styrelsen. Om styrelsen består av sju ledamöter utses tre ledamöter av Föreningen s/s Blidösund och resterande ledamöter av styrelsen.

3.3. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande. För det fall ordföranden för Föreningen s/s Blidösund är styrelseledamot i Stiftelsen skall denne utses till ordförande.

3.4. Ledamöterna utses på ett kalenderår. Avgående styrelseledamot får utses på nytt.

3.5. Avgår ledamot i förtid äger den som utsett ledamoten rätt att utse ny ledamot i den avgångne ledamotens ställe.

Firmateckning
3.6.Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

4. Förmögenhet och medelsförvaltning

4.1. Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som vid dess bildande överförts till Stiftelsen, samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.

4.2. Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt, så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Stiftelsens medel skall placeras med låg eller medelhög risk. Vad som anges häri skall dock inte förhindra stiftelsen från att med stiftelsens förmögenhet förvärva fartyget.

Utdelning av medel
4.3. Styrelsen får årligen dela ut föregående års avkastning. Som en del av avkastningen anses vinster vid värdepappersförsäljning.

4.4. Vid fartyget s/s Blidösunds haveri, grundstötning, brand i fartyget, ägarbyte eller andra extraordinära händelser som kräver att större belopp tillskjuts för fartygets reparation, underhåll eller drift får styrelsen dock utdela det belopp som därvid fordras. Samma sak gäller om stiftelsen skall förvärva fartyget. För sådant beslut krävs att minst två tredjedelar av samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Lån
4.5. Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.

5. Räkenskapsår

5.1. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

5.2. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

6. Revisor

6.1. Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor och en utses av Föreningen s/s Blidösund. Revisorerna skall årligen avge berättelse över sin granskning.

6.2. Den auktoriserade revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.